Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja!

Komunalni prispevek

Gre za takso, ki jo občina zaračuna za komunalno opremljenost parcele, kamor spada cesta, pločnik, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava,… Prispevek je odvisen od  površine stavbnega zemljišča, opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo in neto površine predvidenega objekta.  Komunalni prispevek določa občina, zato se od občine do občine razlikuje. Ta strošek ni zanemarljiv in predstavlja kar precejšno ceno celotnega projekta. Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Investitor plača komunalni prispevek občini, ta pa mu je dolžna zagotoviti možnost priklopov na javno infrastrukturo.

NOVE GRADNJE

Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste objektov, ki vključuje projektne faze: idejna zasnova (IDZ), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pojekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID). Idea gradbeni biro d.o.o.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD

Projektne pogoje mora projektant upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pokaže tudi, ali je potrebno še soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. PGD vsebuje grafične prikaze objekta, načrte arhitekture za vsako etažo posebej, temelje in streho, načrte strojnih in električnih inštalacij. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba skupaj s projektnimi pogoji znova predložiti vsem soglasodajalcem, ki so izdali projektne pogoje. Ko izdajo svoja soglasja, je treba na upravno enoto vložiti zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja skupaj s celotno dokumentacijo PGD.

Projekt za izvedbo – PZI

Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda upravna enota po pregledu projektne dokumentacije. Del dokumentacije je tudi projekt za izvedbo del. Upravna enota ga sicer ne zahteva pri izdaji gradbenega dovoljenja, je pa po zakonu o graditvi objektov en izvod tega dokumenta nujno imeti na gradbišču. Odgovorni nadzornik gradbišča preverja oziroma nadzira, ali izvajalec gradi skladno s projektom. Če ga nima, lahko gradbeni inšpektor gradnjo ustavi. PZI vsebuje natančne popise del z vseh področij projektiranja, od arhitekture do statike, električnih in strojnih inštalacij. Vsebuje tudi popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del. Z njim investitor lahko sam nabavlja material in pridobiva ponudbe različnih izvajalcev. Na podlagi popisa materialov lahko nadzira delo izvajalcev in primerja količine porabljenega materiala s količinami, ki jih je predvidel projektant. Namen PZI je, da ščiti investitorja in obvezuje izvajalce, da delujejo v skladu z načrtovano gradnjo.

Projekt izvedenih del – PID

Projekt izvedenih del se naredi po končani gradnji. Na podlagi PZI se vpiše vse spremembe, ki so nastale med gradnjo. Bistveni namen te dokumentacije je, da imamo po končani gradnji dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje. Uporablja se v življenjski fazi objekta za vzdrževanje, rekonstrukcijo, po potrebi tudi za rušitev. Za inženirske objete se PID izdela po poteku preizkusnega obratovanja. PID je eden izmed pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja. Le-to je potrebno za zahtevne in manj zahtevne objekte (razen za enostanovanjske stavbe), medtem ko za enostavne objekte uporabnega dovoljenja ne potrebujemo.

 

Uredništvo priporoča: Kaj je dobro vedeti pred pričetkom gradnje?

IDEA gradbeni biro d.o.o.
Miklavška cesta 51b
SI-2311 Hoče
059 175 942

031 336 426

info@idea-gb.com

www.idea-gb.com

 

Avtor: Lucija Črešnik, spletna urednica

Deli članek na

In kakšno je tvoje mnenje? Pošlji komentar: