Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja

Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja

AR PROJEKT d.o.o.
Podjetje AR PROJEKT je podjetje s kar 30-letno tradicijo in izkušnjami na področju prostorskega načrtovanja in izdelave projektnih dokumentacij visokih gradenj. Njihovo delovanje zajema tudi nadzore gradenj in gradbeni inženiring. S poslovnimi enotami v Sevnici, Šentjurju in Žalcu izdelujejo projektno dokumentacijo za vso Slovenijo.

Njihovo delovanje zajema naslednja področja:

1. Prostorsko načrtovanje

 • Izdelava vodilnih map (urbanistični del projektov) poleg individualnih naročnikov tudi za druge projektivne biroje.

 • Izdelava OPPN.

 • Izdelava prostorskih načrtov

 • Izdelava sprememb in dopolnitev (ZN) zazidalnih načrtov

2. Projektiranje visokih gradenj

Nudijo 200 tipskih projektov za:

 • stanovanjske hiše,

 • počitniške objekte,

 • zidanice,

 • gospodarsko bivalne objekte,

 • hleve,

 • gospodarska poslopja.

3. Vse vrste objektov visokih gradenj

 • enodružinske stanovanjske hiše,

 • več družinske stanovanjske hiše,

 • zidanice, gospodarsko bivalni objekti,

 • hlevi,

 • gospodarska poslopja,

 • športne dvorane in igrišča,

 • stanovanjske stolpnice,

 • gostinski objekti (hoteli, restavracije, gostilne, bistroji),

 • proizvodni objekti.

4. Nadzor gradenj in vodenje gradbenega inženiringa

Ko se investitor odloči za gradnjo mora v osnovi vedeti, kakšno dokumentacijo potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo same gradnje ter seveda, kaj ta dokumentacija vsebuje. Osnovno poznavanje investitorju tudi omogoča, da se v projektni dokumentaciji lažje znajde. Le-to glede na namen uporabe razvrščamo na:

 • idejno zasnovo (pridobitev projektnih pogojev in soglasij),

 • idejni projekt (izbor najustreznejše različice načrtovanega objekta oz. načina izvedbe del),

 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

 • projekt za izvedbo,

 • projekt izvedbenih del.

 Investitor za enostanovanjsko zgradbo potrebuje vsaj štiri projekte, in sicer: idejna zasnova, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo ter projekt izvedbenih del. Gradnja objektov brez projektne dokumentacije ni možna!

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja

 1. Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – vlogo vložite pri upravni enoti, kjer je parcela nameravane gradnje.

 2. Formalna popolnost vloge – urada oseba, pooblaščena za vodenje postopka, po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja preveri, ali so izpolnjeni formalni pogoji.

 3. Pregled projektne dokumentacije – s popolno vlogo se postopek nadaljuje s pregledom projektne dokumentacije

 4. Stranke v postopku – po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in ko uradna oseba ugotovi, da je projektna dokumentacija popolna, obvesti občino, da prijavi svojo udeležbo v postopku.

 5. Gradbeno dovoljenje – uradne oseba, ki vodi postopek, po preučitvi vseh pripomb strank in na podlagi vse predložene in pridobljene dokumentacije pripravi osnutek gradbenega dovoljenja, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za njegovo izdajo. Izdano gradbeno dovoljenje se vroči osebno investitorju. Investitor lahko začne graditi. V kolikor investitor ne začne graditi v roku dveh let po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja mu le-to preneha veljati.

AR PROJEKT d.o.o.
Planinska cesta 5
8290 Sevnica
T: 07 816 33 40
M: 041 713 075
www.arprojekt.si

Avtor: Sanja Aplinc

Deli članek na

In kakšno je tvoje mnenje? Pošlji komentar: